Contact

Kontaktéier eis

Fir all Froen zur Organisatioun oder dem Finanzement vun den Olympiaden kënnt dir Iech gäre bei eis mellen.

Location

Olympiades des Sciences Naturelles a.s.b.l.
5, Rixegoard
L-8353 Garnich

Telephone

26 62 32 – 200

Email addresses

jeff.kohnen@education.lu
christophe.ternes@education.lu

Kontaktformulaire

Coordinateuren

Fir all Froen zum Oflaf oder der Organisatioun vun enger eenzeler Olympiad, mellt Iech w.e.g. beim jeeweilege Coordinateur:

Lëtzebuerger
Naturwëssenschaftsolympiad

Mme Liss Weber
Lycée Nic-Biever Dudelange
28, rue du Parc
L-3542 Dudelange
contact us

Lëtzebuerger Biologiesolympiad

M. Thierry Marx
Atert-Lycée Redange
1, rue du Lycée
L-8508 Redange/Attert
contact us

Lëtzebuerger
Chimiesolympiad

M. Sam Hoffmann
Lycée des Arts et Métiers
19, rue Guillaume Schneider
L-2522 Luxembourg
contact us

Lëtzebuerger Physiksolympiad

M. Ben Kasel
Atert-Lycée Redange
1, rue du Lycée
L-8508 Redange/Attert
contact us